Bugün

SARIGÖLLÜ ÇİFTÇİ MAZOT FİYATLARINA KIZDI TIRPANLA HASAT YAPTI

Sarıgöl'de çiftçilik yapan Hüdaverdi Kaya isimli vatandaş artan mazot ve gübre fiyatları nedeniyle verim alamadığı ekinini biçerdöver yerine tırpanla hasat etti.

09 Haziran 2022 - 23:54
Güncelleme: 09 Haziran 2022 - 23:56
TAKİP ETTAKİP ET
Sarıgöl Gündem TV mikrofonumuza konuşan Hüdaverdi Kaya; artan girdi fiyatlarıyla çiftçilik yapılamaz hale geldi, bu fiyatlarla üretim yapamıyoruz yetkililerin bu soruna acilen çözüm bulması gerekiyor.''Dedi.
Ben üretmezsem geçine-mem diyerek sözlerine de-vam eden Hüdaverdi Kaya;  Bir çift­çi ola­rak köylü ola­rak ha­li­mi ah­va­li­mi dile ge­tir­mek is­te­dim ben bir avuç top­ra­ğım, ben yu­la­fım, eki­nim, köy­lü­yüm ben, ana­do­lu­yum, ben üret­mez­sem ge­çi­ne­mem ben üret­mez­sem esnaf sif­tah ya­pa­maz, ben üret­mez­sem memur ge­çi­ne­mez evini bar­kı­nı ba­ka­maz onun için bir dev­let bü­yü­ğü­müz çift­çi­si­ne köy­lü­sü­ne de­miş­ti ki çıl­gın­lar gibi ekin de­li­ler gibi ekin bir söze kan­dık çıl­gın­lar gibi de­li­ler gibi ektik, gö­rü­nen mah­sul or­ta­da gö­rü­nen fi­yat­lar or­ta­da mazot fi­yat­la­rı or­ta­da olun­ca ekin bi­çer­ci­ye dö­ver­ci­ye fiyat bile sor­ma­dım elime tır­pa­nı aldım Eki­ni­mi bi­çi­yo­rum. ba­ğım­da çif­ti­mi sü­re­mi­yo­rum. Ekin demek gübre demek güb­re­si­ni ata­ma­dım ha­liy­le bir gör­dü­ğü­nüz g,b, ar­pa­la­rı­mız buğ­day­la­rı­mız bir karış kaldı bu­ra­dan sayın dev­let bü­yük­le­ri­mi­ze dev­let yet­ki­li­le­ri­mi­ze mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ses­len­mek is­ti­yo­rum; Bu fi­yat­lar­la bu zam­lar­la çift­çi ne­re­ye kadar da­ya­nır, çift­çi­nin hali ne olur, çift­çi­nin se­si­ni duyun, çift­çi­nin fer­ya­dı­nı duyun, köy­lü­nün fer­ya­dı­nı duyun, demem o ki se­çim­den se­çi­me ha­tır­lan­ma­sın se­çim­den se­çi­me ahval so­rul­ma­sın ka­zan­dık­tan sonra ben köp­rü­den geç­tim den­me­sin, her zaman her daim çift­çi dilde olsun üret­mez­sek Biz ol­ma­yız Dün­ya­da kendi hu­bu­bat­la­rıy­la kendi ekeni ile ge­çi­nen bir ül­key­dik şimdi bütün hubu­bat­la­rı bütün ekin­le­ri gıda ürün­le­ri­ni dı­şa­rı­dan ithal eder olduk. Bunun se­be­bi kim çift­çi mi? Yet­ki­li­ler mi? bun­la­rı dile ge­tir­mek is­te­dim bir ha­ta­mız ku­su­ru­muz varsa af­fo­la''İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.