Sa­rı­göl 101 yıl önce 4 Eylül 1922 sa­ba­hı şa­fak­la be­ra­ber Çolak İbra­him Bey ko­mu­ta­sın­da­ki sü­va­ri bir­lik­le­ri Sa­rı­göl’e giriş yap­ma­sı ile bir­lik­te düş­man iş­galin­den kur­tarıldı. 2 yıl 2 ay 9 gün süren zulüm ve vah­şet Türk or­du­su­nun ve hal­kın di­re­ni­şi sa­ye­sin­de sona er­di.

Sarıgöl Nasıl Kurtarıldı?

1.Dünya Sa­va­şı­nın Mon­do­ros mü­ta­re­ke­siy­le sona er­me­si­nin ar­dın­dan Ana­do­lu'nun dört bir yanı işgal edil­miş­ti. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in de Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan işgal edil­me­si ve Yunan or­du­la­rı­nın iç­le­re doğru iler­le­me­si üze­ri­ne 23 Ağus­tos 1919’da Ala­şe­hir’de Yar­bay Mu­hit­tin Bey baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ilk Kuvai Mil­li­ye Teş­ki­la­tı­na Af­şa­roğ­lu Meh­met Bey, Alem­şah­lı Ma­hal­le­sin­den Maz­lum Bey, Din­dar­lı Ma­hal­le­sin­den Çavuş oğlu Hü­se­yin, Sa­rı­göl’den Hacı İsa oğlu Halil ağa, Arap Sü­ley­man ve Halil Kar­deş­ler, Öz­pı­nar (Ca­ber­ta­rar) Ma­hal­le­sin­den Hacı Yitik tem­sil­ci ola­rak ka­tıl­mış­lar ve düş­ma­na karşı ilk di­re­niş teş­ki­la­tı­nı kur­muş­lar­dır. Bu arada Sa­rı­göl’den “Etem Hoca Sa­rı­han'', Alem­şah­lı Köyü’nden, ”Maz­lum Bey Ulu 16-25 Ağus­tos 1919 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki ”Ala­şe­hir Kong­re­si’ne” Sa­rı­göl de­le­ge­si ola­rak ka­tıl­dı­lar. Her ne kadar bölük pör­çük kuv­vet­ler­le düş­ma­na karşı çete sa­vaş­la­rı edil­miş­se de, 25 Ha­zi­ran 1920 de Sa­rı­göl düş­man iş­ga­li­ne uğ­ra­mış, her türlü zulüm ve vah­şe­ti ya­şa­nmış­tır. 

6 Ağus­tos 1922 sa­ba­hı Afyon cep­he­sin­den ta­ar­ru­za geçen Mus­ta­fa Kemal ko­mu­ta­sın­da­ki Türk or­du­la­rı düş­man cep­he­si­ni boz­muş, 4 Eylül 1922 sa­ba­hı şa­fak­la be­ra­ber Çolak İbra­him Bey ko­mu­ta­sın­da­ki sü­va­ri bir­lik­le­ri Sa­rı­göl’ü düş­man iş­ga­lin­den kur­tar­mış, 2 yıl 2 ay 9 gün süren zulüm ve vah­şet Türk or­du­su­nun ve hal­kın di­re­ni­şi sa­ye­sin­de sona er­miş­tir. Etem Ho­ca­nın Me­za­rı dü­zen­len­di. Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan sonra 4 dönem Sa­rı­göl Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Etem Hoca (Sa­rı­han) 1952 yı­lın­da 93 ya­şın­da ha­ya­ta göz­le­ri­ni yumdu. 

Yenişehirlioğlu, Kılıçdaroğlu beyanına açıklık getirdi Yenişehirlioğlu, Kılıçdaroğlu beyanına açıklık getirdi

Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Ma­ni­sa Va­li­li­ği­nin 1919 Yı­lın­da Ala­şe­hir Kong­re­si­ne ka­tı­lan de­le­ge­le­rin me­zar­la­rı­nın tek­rar­dan anıt mezar şek­lin­de dü­zen­len­me­si em­rin­den sonra dö­ne­min Sa­rı­göl Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Karcı ta­ra­fın­dan Sa­rı­göl ilçe me­zar­lı­ğın­da bu­lu­nan Etem Hoca’nın me­za­rı için 3 adet proje ha­zır­la­tıl­dı. Bu pro­je­ler­den bir ta­ne­si se­çi­le­rek mezar gü­nü­müz­de­ki şek­li­ni aldı.

Haber-Mehmet Pamuk

ETHEM HOCAÖmer Karcı Ethem Hoca Mezarı

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu-1