SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 25/01/2024 tarihli ihale onayına istinaden 22/02/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda ve aşağıda listede belirtilen saatlerde 3 yıllığına “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 21/02/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde, bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.
 

S.
N.

TAŞINMAZ
MAHALLESİ

ADA/PARSEL/
KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
+% 20 KDV (TL)

% 3GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

01

ZAFER MAH. BEDESTEN ÇARŞISI NO:85

422 ADA 3 PARSEL

İŞYERİ

2.300,00 TL + KDV

2.485,00 TL

13:30

02

ŞEHİTLER

598252.19-4261692.42

İŞYERİ

1.200,00 TL + KDV

1.300,00 TL

13:35

03

SART MAH. NO:1

101 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

1.500,00 TL + KDV

1.620,00 TL

13:40

04

SART MAH. NO:2

101 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

1.500,00 TL + KDV

1.620,00 TL

13:45

05

SART MAH. NO:3

101 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

1.500,00 TL + KDV

1.620,00 TL

13:50

06

SART MAH. NO:9

101 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

1.500,00 TL + KDV

1.620,00 TL

13:55

07

ADALA

131 ADA 56 PARSEL

İŞYERİ

850,00 TL + KDV

920,00 TL

14:00

08

MERSİNLİ

BİLA PARSEL

İŞYERİ

1.000,00 TL + KDV

1.080,00 TL

14:05

09

EMİRHACILI

118 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

700,00 TL + KDV

760,00 TL

14:10

10

KARAYAHŞİ

109 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

1.000,00 TL + KDV

1.080,00 TL

14:15

11

GÖKKÖY

BİLA PARSEL

KAHVEHANE

1.700,00 TL + KDV

1.840,00 TL

14:20

12

CAFERBEY

BİLA PARSEL

İŞYERİ

1.100,00 TL + KDV

1.190,00 TL

14:25

13

ELDELEK

599108.03-4268985.86

İŞYERİ

1.200,00 TL + KDV

1.300,00 TL

14:30

S.
N.

TAŞINMAZ
MAHALLESİ

ADA/PARSEL/
KOORDİNAT

VASFI

YILLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
+ % 20 KDV (TL)

% 3 GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

14

SÜLEYMANİYE

BİLA PARSEL

ARAÇ KANTARI

8.500,00 TL + KDV

765,00 TL

14:35

S.N.

TAŞINMAZ   MAHALLESİ

ADA/PARSEL/
KOORDİNAT

VASFI

M2

YILLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

İHALE SAATİ

15

DURASILLI

385 ADA 67 PARSEL

ARAZİ

18.031,49

20.000,00 TL

1.800,00 TL

14:40

16

DURASILLI

385 ADA 65 PARSEL

ARAZİ

10.746,06

12.000,00 TL

1.080,00 TL

14:45

17

DURASILLI

386 ADA 14 PARSEL

ARAZİ

13.456,24

16.000,00 TL

1.440,00 TL

14:50

18

DURASILLI

4432 PARSEL

ARAZİ

28.000,00

90.000,00 TL

8.100,00 TL

14:55

19

ADALA

1799 PARSEL

ARAZİ

5.908,00

13.500,00 TL

1.220,00 TL

15:00

20

TAYTAN

3800 PARSEL

ARAZİ

14.468,07

50.000,00 TL

4.500,00 TL

15:05

21

HASALAN

976 PARSEL

ARAZİ

7.250,00

15.000,00 TL

1.350,00 TL

15:10

22

YEŞİLOVA

103 ADA 1 PARSEL

ARAZİ

11.434,00

25.000,00 TL

2.250,00 TL

15:15

23

ÇAPAKLI

2478 PARSEL

ARAZİ

11.000,00

15.000,00 TL

1.350,00 TL

15:20

24

ÇAPAKLI

108 ADA 3 PARSEL

ARSA

930,00

3.000,00 TL

270,00 TL

15:25


3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)
3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.
3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.
3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.
3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;
3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.
3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.
3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.
3.3-Ortak girişim olması halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.
4.1- Şartname bedeli;
4.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kiraihale şartnamesini ihaleye katılacak olan talipliler; her bir taşınmaz için 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyrulur.

#ilangovtr Basın No ILN01974517