Akhisar Milli Emlak Şefliği 10 adet taşınmazın satış ve kiralanacağını duyurdu. 

İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; söz konusu yerlerin satışı  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulu ile hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1-Listenin birinci sırasında bulunan  nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulu ile hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
    Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
     (a) Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adres yazılır.
     (b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen dşğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 (c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
(ç) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış saylır denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddediecektir.
     (d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
2- Listenin 2. sırasından itibaren  belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların  satış ve  kira ihalesi  2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- İhale, Paşa Mah.19 sokakta yer alan Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
4- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.30 - 17.30) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 
5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.

6- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi  taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.

Kula'da icradan satılık arsa Kula'da icradan satılık arsa

İlan detayı için tıklayınız