İ L A N
ALAŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

SIRA
NO
MAHALLE TAŞINMAZ
NO
MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
HİSSESİ
(m2)
İMAR DURUMU MEVCUT
HALİ
TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE
GÜNÜ
İHALE
SAATİ
1 Badınca 45040114022 --- Tarla 113 11 278,30 Tam İmarsız İşgalli 42.000,00 10.500,00 7.05.2024 10:00
2 Göbekli 45040114095 --- Tarla 101 14 766,92 Tam İmarsız İşgalli 95.900,00 23.975,00 7.05.2024 10:20
3 Göbekli 45040114096 --- Tarla 101 15 482,17 Tam İmarsız İşgalli 48.500,00 12.125,00 7.05.2024 10:40
4 Serinyayla 45040114112 --- Arsa 121 11 128,92 Tam İmarsız Boş ve İşgalsiz 12.900,00 3.225,00 7.05.2024 11:00
5 Serinyayla 45040114086 --- Arsa 121 5 2.331,80 Tam İmarsız İşgalli 233.200,00 58.300,00 7.05.2024 11:20
6 Serinyayla 45040114087 --- Tarla 121 6 5.081,22 Tam İmarsız Kısmen İşgalli 254.061,00 63.515,25 7.05.2024 11:40
7 Gülpınar 45040101437 Köyiçi Ham Toprak 116 19 10.132,05 Tam İmarsız Kısmen İşgalli 1.280.000,00 320.000,00 7.05.2024 12:00
8 Sarıgöl-Baharlar 45120107815 --- Arsa 404 6 652,13 Tam İmarsız İşgalli 147.000,00 36.750,00 7.05.2024 14:00
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
MAHALLE TAŞINMAZ
NO
MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
KİRAYA VERİLECEK KISIM (m2) KİRALAMA AMACI KİRA SÜRESİ TAHMİNİ İLK YIL
KİRABEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE
GÜNÜ
İHALE
SAATİ
9 Killik 45040114019 --- Tarla 280 22 6.666,96 Tamamı Tarımsal Amaçlı Kullanım 5 Yıl 6.700,00 2.010,00 7.05.2024 14:20
1 - Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan 1. ila 8. sıradakilerin satış ihaleleri ile 9. sıradakinin kira ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2 - İhaleler, Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 - Şartnameler ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
4 - Taşınmaz satış ihalesinde; alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde ihale bedelinin 1/4'i peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmazların satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 (Yüzde yirmi) indirim uygulnacaktır. Kira bedelleri de; yıllık peşin ödenebileceği gibi 1/4'i peşin kalanı ise 3 er aylık dönemler halinde ödenebilir.
5 - 4706 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Kiralamalarda ise KDV alınmayacak olup, diğer vergiler alıcıya aittir.
6 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereğince; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzdebir), 5.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Bindebeş) ve 10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için ise %0,25 (Onbindeyirmibeş) döner sermaye ücreti alanacaktır.
7 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerde TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerde ise Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Konvertibl Döviz
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge
7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisacsb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel: 0 (236) 653 25 70
Alaşehir
Milli Emlak Şefliği
#ilangovtr Basın No ILN02020808