SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 25/01/2024 tarihli ihale onayına istinaden, 15/02/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda ve aşağıda listede belirtilen saatlerde kiralama ihalesi yapılacaktır. Tablonun 1 ve 2. sıralarında bulunan taşınmazlar 04/10/2022 tarih ve 2022/94 sayılı, 6.Sırasında bulunan taşınmazın 02/05/2018 tarih ve 2018/47 sayılı Belediye Meclis kararları gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 14/02/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde, bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.
 

S.N.  TAŞINMAZ
MAHALLESİ
ADA/PARSEL/
KOORDİNAT
VASFI  AYLIK MUHAMMEN 
KİRA BEDELİ
+% 20 KDV (TL)
 %3GEÇİCİ İHALE 
TEMİNATI (TL)

  İHALE 

SAATİ 

01 KURTULUŞ MAH.
KURTULUŞ ÇARŞISI
4285 ADA 1 PARSEL

10 NOLU İŞYERİ

(MANAV)

10.000,00 TL +

KDV

36.000,00 TL 13:30
02 KURTULUŞ MAH.
KURTULUŞ ÇARŞISI
4285 ADA 1 PARSEL

11 NOLU İŞYERİ

 (KURUYEMİŞÇİ) 

10.000,00 TL +

KDV

36.000,00 TL 13:35
03 BEŞEYLÜL  600107.14-4262543.82  BÜFE 7.500,00 TL + KDV 8.100,00 TL 13:40
04 CUMHURİYET 600282.44-426133.91 BÜFE 5.000,00 TL + KDV 5.400,00 TL 13:45
05

SARIPINAR MH. ÇOK AMAÇLI 

 ETKİNLİK SALONU İÇİ KANTİN 

BİLA PARSEL KANTİN 800,00 TL + KDV 870,00 TL 13:50
06 DURASILLI 429 ADA 12 PARSEL İŞYERİ 3.000,00 TL + KDV 10.800,00 TL 13:55
07 DURASILLI 25 ADA 5 PARSEL İŞYERİ 4.500,00 TL + KDV 4.860,00 TL 14:00
08 POYRAZ 265 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 600,00 TL + KDV 650,00 TL 14:05
09 POYRAZDAMLARI 274 ADA 1 PARSEL LOJMAN 1.000,00 TL 1.080,00 TL 14:10

S. N.

TAŞINMAZ

MAHALLESİ

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI M2

 AYLIK MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ

+% 20 KDV (TL)

% 3 GEÇİCİ

İHALE

 TEMİNATI (TL) 

  İHALE  

SAATİ

10

 KURTULUŞ MAH. 

GÜMÜŞ ÇAYI

CAD.

601941.824261716.49-602000.78-

 4261705.36-601923.28-4261618.22- 

601982.24-4261607.10

BOŞ

 ALAN 

 6.000,00 

10.500,00 TL +

KDV

11.350,00 TL 14:15
11  ATATÜRK  3250 ADA 6 PARSEL ARSA 793,00 4.000,00 TL 4.320,00 TL 14:20

S.N. 

TAŞINMAZ

 MAHALLESİ  

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

YILLIK MUHAMMEN

  KİRA BEDELİ + % 20 KDV (TL)   

   % 3 GEÇİCİ İHALE   
TEMİNATI (TL)
  İHALE SAATİ  
12 SART  106 ADA 1 PARSEL    ARAÇ KANTAR   30.000,00 TL + KDV 2.700,00 TL 14:25

S.N.  

 TAŞINMAZ

MAHALLESİ 

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

  VASFI   M2

  YILLIK MUHAMMEN  

KİRA BEDELİ (TL)

  %3 GEÇİCİ İHALE  

TEMİNATI(TL)

  İHALE SAATİ  
13  MERSİNDERE  139 ADA 1 PARSEL ARAZİ 3.860,00 6.000,00 TL 540,00 TL 14:30
14   KEMERDAMLARI    2300 PARSEL ARAZİ 3.750,00 7.000,00 TL 630,00 TL 14:35
15 KEMERDAMLARI  2612 PARSEL ARAZİ 4.800,00 9.000,00 TL 810,00 TL 14:40
16  YEŞİLOVA  155 ADA 2 PARSEL ARAZİ 5.217,84 23.000,00 TL 2.070,00 TL 14:45
17  TAYTAN  3059 PARSEL ARAZİ 7.150,00 28.000,00 TL 2.520,00 TL 14:50
18  TAYTAN   260 ADA 33 PARSEL   ARAZİ 2.084,37 8.000,00 TL 720,00 TL 14:55
19  DURASILLI 4410 PARSEL ARAZİ 10.750,00 25.000,00 TL 2.250,00 TL 15:00
20  DURASILLI  4441 PARSEL ARAZİ  18.450,00   55.000,00 TL 4.950,00 TL 15:05
21  BEYLİKLİ  1460 PARSEL ARAZİ 19.100,00 40.000,00 TL 3.600,00 TL 15:10
22  DURASILLI  4452 PARSEL ARAZİ 8.850,00 15.000,00 TL 1.350,00 TL 15:15
23  BEYLİKLİ  1577 PARSEL ARAZİ 15.550,00 30.000,00 TL 2.700,00 TL 15:20

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
3.1.1- Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)
3.1.2- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.
3.1.3- Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.
3.1.4- Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.5- Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.1.6- İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.
3.1.7- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2- İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;
3.2.1- Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.
3.2.2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.2.3- İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3.2.4- Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
3.2.5- Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.
3.2.6- Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.2.7- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.
3.3-Ortak girişim olması halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.
4.1- Şartname bedeli;
4.1.1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini ihaleye katılacak olan talipliler, her bir taşınmaz için 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyrulur.

#ilangovtr Basın No ILN01974477