İLAN

AKHİSAR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI

S.No MAHALLE TAŞINMAZ
 NO
CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
 (m²)
MEVCUT HALİ

H.HİSSESİ

İMAR DURUMU İHALE USULÜ TAH.BEDELİ
(TL)
G.TEMİNAT
(TL)
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 MEDAR 45030102371 TARLA - 2967 10.000,00 İşgalli Tam

Taşınmaz kısmen

yol ve konut 

alanında 

kalmaktadır. 

Parselasyonu 

gerekmektedir. 

Kapalı Teklif 20.000.000,00 2.000.000,00 30.11.2023 10:00
2 TOPLUCA 45030101883 ARSA - 528 702,00 BOŞ Tam İMARSIZ Açık Teklif 460.000,00 46.000,00 30.11.2023 10:30
3 YEĞENOBA 45030102171 TARLA - 385 5.985,00 BOŞ Tam İMARSIZ Açık Teklif 299.250,00 29.925,00 30.11.2023 11:00

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

S.No MAHALLE TAŞINMAZ
NO
CİNSİ ADA/ PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
(m²)
KİRAYA VERİLECEK KISIM (m2) MEVCUT HALİ KİRALAMA AMACI KİRA SÜRESİ TAHMİNİ İLK YIL
KİRA BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE
GÜNÜ
İHALE
SAATİ
1 AKÇEŞME 45030200694 TARLA D.H.T.A 4.974,16 4.974,16 İŞGALLİ TARIMSAL AMAÇLA 5 YIL  Açık Teklif 22.385,00 4.477,00 30.11.2023 11:30
2 BALLICA 45030100600 ÇALILIK 3585 15.200,00 12.760,00 BOŞ TARIMSAL AMAÇLA 5 YIL Açık Teklif 28.710,00 5.742,00 30.11.2023 12:00
3 BEYOBA 45030100628 ARSA 8/1 2.945,00 2.945,00 İŞGALLİ TARIMSAL AMAÇLA 5 YIL Açık Teklif 55.220,00 11.044,00 30.11.2023 14:00
4 CUMHURİYET 45030100024 TARLA 624/12 7.672,00 7.672,00 BOŞ TARIMSAL AMAÇLA 5 YIL Açık Teklif 28.770,00 5.754,00 30.11.2023 14:30
5 SÜNNETÇİLER 45030103987 KAHVEHANE 132/32 175,63 71,82 BOŞ TİCARİ AMAÇLI 5 YIL Açık Teklif 12.000,00 2.400,00 30.11.2023 15:00
6 ERDELLİ 45030103815 AVLULU KERPİÇ BİNA 853 338,00 22,28 BOŞ TİCARİ AMAÇLA BOŞ DÜKKAN 5 YIL Açık Teklif 21.288,54 4.257,71 30.11.2023 15:30
7 KADIDAĞ 45030200681 TARLA D.H.T.A 4.441,30 4.441,30 BOŞ TARIMSAL AMAÇLA 5 YIL Açık Teklif 6.662,00 1.332,40 30.11.2023 16:00
1- Listenin birinci sırasında bulunan  nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulu ile hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
    Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
     (a) Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adres yazılır.
     (b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen dşğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
      (c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
      (ç) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış saylır denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddediecektir.
     (d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
2- Listenin 2. sırasından itibaren  belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların  satış ve  kira ihalesi  2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- İhale, Paşa Mah.19 sokakta yer alan Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
4- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.30 - 17.30) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 
5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
6- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi  taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir
7- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
8- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a) T.C. Kimlik Belgesi.
b) Türkiye 'de Kanuni İkametgah sahibi olmak ve tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
d) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş  vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.akhisar.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.              

TEL: 0236 414 19 21                                         İLAN OLUNUR.              16.11.2023          

#ilangovtr Basın No ILN01933658