Akhisar Belediyesi bünyesinde bulundurduğu 9.304m² alana sahip arsayı satılığa çıkardı.

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  Mülkiyeti Belediyemize ait; imar planında ticaret ve aktivite alanı olan, tapuda arsa vasıflı taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma)usulü ihale edilerek satılacaktır.

Manisa'da evini imalathaneye çeviren şahsa jandarmanın müdahalesi gecikmedi Manisa'da evini imalathaneye çeviren şahsa jandarmanın müdahalesi gecikmedi

İhale Yeri: Akhisar Belediyesi Meclis Salonu (İnönü Mahallesi, 15 Sok. No:59 Akhisar/Manisa)
Madde 3- İhaleye Katılabilme Şartları:
A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),
  2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),
  3. Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

  1. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),
  2. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2023 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

 Arsanın nitelikleri ve ihale bilgileri için tıklayınız